Jasiek1992

37 tekstów – auto­rem jest Ja­siek1992.

Czy zbyt częste roz­myśla­nie nad błęda­mi może pomóc człowieko­wi? Bo al­bo przes­tałem widzieć ja­kiekol­wiek zmiany al­bo siadło mi na głowę.... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 marca 2013, 19:19

zbyt często da­jemy siebie nie ot­rzy­mując od życia nic w zamian... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 marca 2013, 00:51

Spo­pielały od­cisk dłoni na mym sercu.... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 marca 2013, 23:05

Na tą jedną je­dyną osobę, możemy cze­kać całe życie.... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 marca 2013, 00:20

Zbyt Często w moim ser­cu toczy się woj­na uczuć... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 marca 2013, 02:54

trud­no jest zaufać oso­bie, która już raz Cię zawiodła... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 lutego 2013, 17:52

Zdarzają się i ta­kie dni, których wo­limy uniknąć... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 lutego 2013, 19:42

Życie zaz­wyczaj każe nam cier­pieć tyl­ko po to byśmy z cza­sem mog­li być szczęśliwi... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 4 lutego 2013, 02:27

Sam nie wiem cze­go tak do końca chcę od życia, chy­ba tyl­ko by­cia szczęśli­wym u bo­ku ukocha­nej osoby.... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 30 stycznia 2013, 19:37

Żyje­my w cza­sach, w których wszys­tko prze­siąkło zepsuciem.... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 stycznia 2013, 17:17

Jasiek1992

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jasiek1992

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność